Αναπτύξτε τις δεξιότητες και την καριέρα σας στην Αισθητική Ιατρική!
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ επικοινωνήστε στο venuslg99@hotmail.com και 6932605378.
Develop your Aesthetic Medicine Skills and Career at the Same Time!
For more info and to participate, please contact venuslg99@hotmail.com and 6932605378.
 
 
* Scroll down for ENG / ΙΤ *
 
 
Η εκμάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που γίνονται σε πτωματικά υλικά αναγνωρίζονται ως ένας από τους καλύτερους τρόπους για την εκπαίδευση στην Αισθητική Ιατρική, καθώς επιτρέπει στους συμμετέχοντες γιατρούς να κατανοήσουν την ανατομία του προσώπου και να αναπτύξουν σε βάθος τις τεχνικές της.
Σε αυτό το μοριοδοτούμενο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες γιατροί θα δουν πώς τα ενέσιμα υλικά, τα αυτόλογα/ετερόλογα νήματα και το PLEXR, εφαρμόζονται στις στιβάδες του προσώπου πριν και μετά την ανατομή. Θα κάνουν επίσης hands-on πρακτική εξάσκηση σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών που καλύπτουν πολλαπλούς τομείς, προσφέροντας έτσι μια ανατομική προσέγγιση που δεν πρέπει να χάσουν όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν όχι μόνο τις δεξιότητές τους αλλά και την καριέρα τους.
Όλοι οι συμμετέχοντες γιατροί θα κάνουν ένα σεμινάριο θεωρίας 3 ωρών την πρώτη ημέρα, ενώ τη δεύτερη θα απολαύσουν μια πλήρη συνεδρία 8 ωρών πρακτικής σε φρέσκα και παγωμένα πτωματικά υλικά, μαθαίνοντας όλες τις τεχνικές της Αισθητικής Ιατρικής.
Ειδικότερα:
i. Τοπογραφική Ανατομία | Μύες, φλέβες, αρτηρίες
ii. Βοτουλινική Tοξίνη | Ένεση στο άνω μέρος του προσώπου πριν & μετά την ανατομή
iii. Μεσοθεραπεία | Ένεση με βελόνες πριν & μετά την ανατομή
Τεχνικές: Napage / Bolus / Linear / Papua / Priking
iv. Fillers με Βελόνες | Ένεση πριν & μετά την ανατομή
Τεχνικές: Ρινοπαρειακή Πτυχή / Πτυχές πικρίας / Jawline / Ζυγωματική περιοχή / Tear Trough / Χείλη
v. Fillers με Kάννουλα | Ένεση πριν & μετά την ανατομή
Τεχνικές: Ρινοπαρειακή πτυχή / Πτυχές πικρίας / Jawline / Ζυγωματική περιοχή / Tear Trough / Περίγραμμα προσώπου / Χείλη
vi. Νήματα | Monofilament νήμα πριν & μετά την ανατομή
| Cog νήμα
vii. Plasma Exeresis (PLEXR) | Πριν & μετά την ανατομή
Μη επεμβατικές τεχνικές: Βλεφαροπλαστική / αφαίρεση ρυτίδων / μίνι λίφτινγκ / λίφτινγκ φρυδιών
viii. Αυτόλογα Νήματα | Πριν & μετά την ανατομή
* Θα παρέχονται σύριγγες και όλα τα υλικά που χρειάζονται σε πραγματικό χρόνο για όλες τις τεχνικές
** Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης
*** Θα γίνει διάλειμμα 1 ώρας για μεσημεριανό γεύμα
**** Θα παρέχονται καφέδες και μεσημεριανό γεύμα
***** Αυτό το Εργαστήριο απευθύνεται μόνο σε Ιατρούς
Διοργάνωση από την Venus Medicine, σε συνεργασία με το Athens Microneurosurgery Laboratory, υπό την αιγίδα της SAMNAS και EURICAM.
Σχετικά με τον Εκπαιδευτή: Ο Δρ. Σωτήρης Τσιούμας είναι Χειρουργός Οφθαλμίατρος και καθηγητής Αισθητικής Ιατρικής και Αναίμακτης Χειρουργικής στα Πανεπιστήμια Camerino & Tor Vergata στη Ρώμη. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Αισθητικής Ιατρικής και Αναίμακτης Χειρουργικής SAMNAS και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Κινεζικής & Συμπληρωματικής Ιατρικής. Είναι συγγραφέας 2 Επιστημονικών Βιβλίων Αισθητικής Ιατρικής & Αναίμακτης Χειρουργικής και Εκπρόσωπος του ΕΜΑ.
——————-
Develop your Aesthetic Medicine Skills and Career at the Same Time!
Cadaver based skill-learning courses are recognised as one of the best ways to impart training, as they allow participating Doctors to understand the facial anatomy and develop in depth their Aesthetic Medicine techniques.
In this workshop, participating Doctors will see how injectables, threads and plasma exeresis are applied and “sit” on the facial layers before, as well as after the dissection. They will also get hands-on practice on a comprehensive range of techniques addressing multiple areas, offering thus a not-to-miss anatomical evidence-based approach for those who wish to develop not only their skills but their career as well.
All participating doctors will have a 4hour theory seminar on the first day, while on the second they will enjoy a full 8hour session of real-time practice on fresh and frozen cadavers, learning all the techniques of Aesthetic Medicine. Specifically:
i. Topographic Anatomy | Muscles, veins, arteries
ii. Botulinum Toxin | Injection on upper face before & after the dissection
iii. Mesotherapy | Injection with needles before & after the dissection
Techniques: Napage / Bolus / Linear / Papua / Priking
iv. Fillers with Needles | Injection before & after the dissection
Techniques: Nasolabial fold / Depression line / Jawline / Zygomatic area / Tear trough / Lips
v. Fillers with Cannula | Injection before & after the dissection
Techniques: Nasolabial fold / Depression line / Jawline / Zygomatic area / Tear trough / Contour of the face / Lips
vi. Threads | Monofilament before & after the dissection
| Cog
vii. Plasma Exeresis (PLEXR) | Before & after the dissection
Non-invasive techniques: Blepharoplasty / Wrinkle removal / Mini lifting / Brow lift
viii. Autologous Threads | Before and after the dissection
* Syringes and all the real-time materials for all the techniques will be provided
** Certificates of Attendance will be provided
*** A 1hour break will be taken for lunch
**** Coffees and lunch will be provided
***** This Workshop is addressed only to Doctors
Organized by Venus Medicine, in collaboration with Athens Microneurosurgery Laboratory, and sponsored by SAMNAS and EURICAM.
About the Instructor: Dr. Sotiris Tsioumas is an Εye Surgeon and Professor of Aesthetic Medicine and Non-Ablative Surgery at the Universities of Camerino & Tor Vergata in Rome. He is the President of Aesthetic Medicine and Bloodless Surgery Association SAMNAS, and the Vice President of the Global Chinese & Coplimentary Medicine. He is the author of 2 Scientific Books in Aesthetic Medicine & Bloodless Surgery, and a Representative of EMA.
——————-
Sviluppa le tue abilità di Medicina Estetica e la tua carriera allo stesso tempo!
I corsi di apprendimento su cadavere sono riconosciuti come uno dei modi migliori per impartire formazione, in quanto consentono ai medici partecipanti di comprendere l’anatomia facciale e sviluppare in profondità le proprie tecniche di medicina estetica.
In questo workshop, i medici partecipanti vedranno come vengono applicati iniettabili, fili ed plasma exeresis sugli strati facciali prima e dopo la dissezione. Avranno anche esercitazioni pratiche su una gamma completa di tecniche che affrontano più aree, offrendo così un approccio basato sull’evidenza anatomica da non perdere per coloro che desiderano sviluppare non solo le proprie capacità ma anche la propria carriera.
Tutti i medici partecipanti avranno un seminario teorico di 4 ore il primo giorno, mentre il secondo godranno di una sessione completa di 8 ore di pratica in tempo reale su cadaveri freschi e congelati, imparando tutte le tecniche di Medicina Estetica. Nello specifico:
ESERCIZIO SU CADAVERI:
i. Anatomia Τopografica | Muscoli, vene, arterie
ii. Tossina Βotulina | Iniezione sulla faccia superiore prima e dopo la dissezione
iii. Mesoterapιa | Iniezione sulla faccia superiore prima e dopo la dissezione
Tecniche: Napage / Bolus / Linear / Papua / Priking
iv. Fillers con Aghi | Iniezione prima e dopo la dissezione
Tecniche: Solchi Nasolabiali / Rughe della Depressione / Jawline / Area Zygomatica / Tear trough / Labra
v. Fillers con Cannule | Iniezione prima e dopo la dissezione
Tecniche: Solchi Nasolabiali / Rughe della Depressione / Jawline / Area Zygomatica / Tear trough / Contour of the face / Labra
vi. Filli | Monofilamenti prima e dopo la dissezione
| Cog
vii. Plasma Exeresis (PLEXR) | Prima e dopo la dissezione
Tecnicha non invasiva: Blefaroplastica / Asportazione di Rughe / Mini lifting / Brow lift
viii. Filli Autologhi | Prima e dopo la dissezione
* Verranno fornite siringhe e tutti i materiali in tempo reale per tutte le tecniche
**Saranno forniti attestati di partecipazione
*** Per il pranzo è prevista una pausa di 1 ora
****Saranno forniti caffè e pranzo
***** Questo Workshop è rivolto solo ai Medici
Organizzato da Venus Medicine, in collaborazione con il Laboratorio di Microneurochirurgia di Atene, e sponsorizzato da SAMNAS ed EURICAM.
Informazioni sull’Istruttore: Il Prof. Dr. Sotiris Tsioumas è un Chirurgo Oculista e Professore di Medicina Estetica presso le Università di Camerino e Tor Vergata a Roma. È il presidente dell’Associazione di medicina estetica e chirurgia non invasiva SAMNAS e il vicepresidente della medicina globale cinese e complementare. È autore di 2 libri scientifici in medicina estetica e chirurgia non invasiva e rappresentante dell’EMA e Partner della Euricam